Beviljat undersökningstillstånd för Ladvattenberget

Beviljat undersökningstillstånd för Ladvattenberget nr 1.

Bergmästaren beviljar Bolaget undersökningstillstånd med tillståndsid 2021:62 enligt minerallagen (1991:45) för området Ladvattenberget nr 1.

Undersökningstillståndet innebär ensamrätt för sökanden till undersökningen av det beviljade området. Med undersökning avses arbete i syfte att påvisa en fyndighet avseende sådana koncessinsmineral som anges i 1 kap. 1 § 1 och 2 minerallagen.

Undersökningstillståndet gäller i tre år från den 23 september 2021 till den 23 september 2024.

Undersökningsområdet omfattar en yta om 779 hektar.

Ansökan om undersökningstillstånd gjordes den 1 februari 2021 och avser koncessionsmineralet guld. Bakgrunden till ansökningen bygger på påvisad kraftig geokemisk Au-anomalier i det ansökta områdena. Ansökan reviderades 11 augusti 2021 där området minskades från tidigare 800 hektar. Bolaget planerar att utföra en tätare geokemisk moränprovtagning än vad SGU redan har utfört samtidigt med kartering och provtagning av de blottningar som påträffas under arbetets gång.