Bolagsordning

Bolagsordning

Bolagsordning antagen av bolagsstämma den 22 oktober 2021.
__________

§ 1 Firma
Bolagets firma är Arc Mining AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

§ 3 Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att huvudsakligen exploatera georesurser med särskild inriktning på malmer, mineral och hydrokarboner. Bolaget får därutöver bedriva handel med koncessioner och rättigheter inom råvarusektorn samt bedriva handel med finansiella instrument såsom aktier och därtill relaterade värdepapper, obligationer och valutor samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital och aktieantal
Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 35 273 565 och högst 141 094 260 Aktiekapitalet utgör lägst 1 763 678,25 kronor och högst 7 054 713 kronor.

§ 5 Styrelse och revisor
Styrelsen består av 3-7 ledamöter med högst 2 suppleanter. Den väljs årligen på årsstämma för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.
1-2 revisorer med eller utan revisorssuppleanter väljs på årsstämma för tiden intill dess årsstämma har hållits under fjärde räkenskapsåret efter valet.

§ 6 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

Kallelse till årsstämma skall ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma som inte ska behandla fråga om ändring av bolagsordningen tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 7 Årsstämma
Årsstämma hålles årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämman ska följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i
förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a) om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i
förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
9. Val av styrelse och, i förekommande fall revisorer samt eventuella
revisorssuppleanter
10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.

§ 8 Räkenskapsår
Räkenskapsår är 0101-1231.

§9 Deltalagande på bolagsstämma
Aktieägare som vill delta vid bolagsstämma ska dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken den dag som anges i aktiebolagslagen, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst 2) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§10 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap Lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap 18§ första stycket 6-8 nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).

Bolagsordning