Om oss

Om oss på Arc Mining

Arc Mining AB är ett nystartat svenskt gruv-& råvaruföretag som fokuserar på investeringar i råvaror med stark efterfrågan primärt i de nordiska länderna; Sverige, Norge och Finland.

Bolagets affärside är att investera i tillgångar i olika tillståndsfaser som har goda ekonomiska förutsättningar och som kommit relativt långt i dess utveckling. Avsikten är att bygga upp en stor diversifierad portfölj för att enklare binda den samlade kompetens och finansiering som krävs för den långa och komplicerade tillståndsprocessen och uppnå de hårda miljökrav som samhället idag kräver.

Verksamhetsinriktning

Arc Mining focuserar på att investera i, utveckla och förädla gruvtillgångar som har goda finansiella förutsättningar till att komma vidare till produktionsfasen med en inriktning att sälja malmkoncentrat.

Inaktivt kapital och reserver ska investeras i marknadsnoterade råvarudirevat så som guld, silver, platinum, koppar, m.m.

Vision och målsättning

Visionen är att bygga upp ett nytt konkurrenskraftigt gruvföretag med en stark diversifierad portfölj av tillgångar i olika faser i tillståndsprocessen.

Vårt mission är att innovativt utveckla gruvtillångar på ett ekonomiskt och klimateffektivt sätt för att bidra till en positiv utveckling inom sektorn med en slutprodukt med så liten miljöpåverkan som möjligt.

Investeringar i olika faser

Nedan är en sammanfattning av de olika faserna.

1

PROSPEKTERINGSFAS

Under rekognoseringsfasen är målsättningen att välja ut områden med gynnsamma geologiska förutsättningar. Detta görs genom analysering av geologiska, geokemiska och geofysiska data, sammanställa, analysera och baserat på detta bedöma om området kan anses malmöitiskt. De tekniska och ekonomiska parametrarna studeras nogrant följt av en förstudie.

Sista steget innan ett beslut om gruvdrift kan fattas är en slutlig lönsamhetsstudie som utförs av en opartisk expertorganisation.

2

ANLÄGGNINGSFAS

Produktionsanläggningen utgörs dels av gruvan, i vilken brytningen kan ske under jord eller i dagbrott.  För att minimera malmförluster och gråbergsinblandning vid brytningen måste malmkroppen undersökas i detalj med sikte på att fastställa malmgränser och halter. Dessa undersökningar omfattar bland annat geologisk kartering, kärnborrning och kaxborrning.

Geologer tolkar erhållen information och sammanställer tillsammans med gruvexperter en brytnings- och produktionsplan.

3

PRODUKTIONSFAS

Malmkroppar är sällan homogent mineraliserade eller likformiga i sin utbredning krävs betydande planering för att de ska kunna brytas på ett kostnadseffektivt sätt. Förberedande arbeten för framtida malmbrytning som till exempel ortdrivning i gråberg påverkar periodvis produktionen av malm.  Den krossade malmen mals sedan ned och koncentreras.

Slutprodukten som är ett koncentrat säljs sedan till externa parter som kan laka, smälta och raffinera. Detta minimierar miljöpåverkan dramatiskt.

Miljöansvar

Gruvverksamhet medför en miljöpåverkan på landskap och samhälle, i form av utsläpp till luft och vatten, buller och markpåverkan. Vi har därför riktlinjer för vårt arbete kring miljöfrågor där utgångspunkten alltid är så liten påverkan som möjligt. Därför har vi ett stort ansvar att inte bara uppfylla gällande lagar, bestämmelser och övriga krav inom miljö-& energiområdet utan vi går ett steg längre.

Genom att vi utvecklar gruvtillgångarna från ett mycket tidigt stadie kan vi tänka och planera utifrån ett genomgående vertikalt miljöperspektiv som genomstrålar hela vår verksamhet på ett helt annat sätt än konkurrerande bolag. Det möjliggör oss att planera och ta höjd för större åtgärder mycket tidigare i processen för att få på plats allt från borrningar till brytningsplaner på sätt att de har en så liten miljöpåverkan som möjligt.